Avís legal

COMPASS ADVISERS, SLP  (en endavant, COMPASS), està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades.

COMPASS l’informa d’aquells aspectes, vinculats amb l’acceptació de les presents condicions, relatius a la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que es disposa en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Responsable del tractament COMPASS ADVISERS, SLP

NIF B65897407

Ronda General Mitre 126, 2n

08021 Barcelona

Telèfon: 93 218 38 30

E-mail:      info@compassadvisers.eu

Finalitat del tractament Gestionar l’enviament de la nostra circular així com les descàrregues de documents de la pàgina web i realitzar un seguiment de l’interès que els mateixos generen en la societat, amb l’objectiu de millorar la qualitat d’aquests.

També tractarem les seves dades per l’enviament de comunicacions comercials, en relació amb els productes i serveis comercialitzats per COMPASS per correu postal, telèfon, fax, SMS, aplicacions de missatgeria instantània, xarxes socials, correu electrònic, o qualsevol altre mitjà electrònic o telemàtic disponible a cada moment, en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i altra normativa aplicable.

Conservació de los dades Les dades i informació aportada per l’usuari, seran conservades durant el temps que sigui necessari per a complir amb les finalitats per a les qual van ser recaptades.
Categoria de dades Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades. Sent les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona vostè les següents:

•        Dades d’identificació.

•        Adreces electròniques i número de telèfon.

Legitimació La base legal que habilita a la COMPASS per a poder tractar les seves dades de caràcter personal és el consentiment que ens presten en el moment de sol·licitar l’enviament de informació.
Cessió de dades No està prevista la realització de cap cessió de les dades recollides.
Transferència internacional No està prevista la realització de cap transferència internacional de les dades recollides
Drets Li assisteix el dret a sol·licitar l’accés a les dades personals,  a la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, i/o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Li assisteix el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), en el cas que consideri vulnerats els seus drets.

Pot, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment al tractament de les dades personals per part de la COMPASS. Aquesta revocació del consentiment no afectarà la licitud del tractament de dades basada en el consentiment abans de la seva retirada..

Desitja més informació?

Contactar