Administratiu

 • Procediments administratius
 • Procediments contenciosos administratius
 • Contractació sector públic
 • Urbanisme i medi ambient
 • Sectors regulats

Mercantil / Societari

 • Dret societari
 • Fusions i adquisicions
 • Reestructuració de Grups de Societats
 • Contractes mercantils de tota índole

Consursal

 • Administració concursal
 • Reestructuració financera
 • Direcciólletradaiassessoramenten procedimentsconcursals
 • Ajornamentde deute tributariide seguretatsocial
 • Responsabilitatd’administradors
 • Relacions laborals en situacions de crisi empresarial

Empresa familiar

 • Protocol familiar, capitulacions matrimonials, testaments i altres pactes d’accionistes que estableixin unes normes de funcionament que assegurin la continuïtat pacífica de les empreses o prevegin els mecanismes per solucionar possibles conflictes d’interessos.
 • Reestructuracions patrimonials d’empreses familiars
 • Planificació patrimonial en cas vendes d’empreses familiars
 • Planificació de successions i donacions

Mediació civil i mercantil

La mediació és un mètode de resolució de conflictes en què les parts intenten assolir un acord amb l’assistència d’un mediador.

La mediació és una forma flexible i informal de resolució de conflictes que permet a les parts negociar una ràpida resolució del seu procés legal. La mediació ofereix a les parts l’oportunitat d’aconseguir un millor enteniment de la seva disputa i redueix el cost (tant entiempo com en diners) d’una acció legal prolongada.

La mediació basada en interessos és una forma de resolució de conflictes en què s’estimula a les parts en litigi perquè explorin i defineixin els problemes i comuniquin els seus interessos i motivacions. Una vegada que les parts en litigi han tingut una oportunitat per entendre totes les circumstàncies a fons, seran assistides mitjançant el desenvolupament d’una varietat de solucions creatives que satisfacin els seus interessos. Després es convidarà a les parts a avaluar les opcions més atractives i assegurar que les solucions assolides són factibles i pràctiques.

Un dels objectius de la mediació basada en els interessos és que les parts arribin a un acord per si mateixes. Els mediadors no prenen partit, ni prenen decisions ni suggereixen solucions. El mediador no imposa ni solucions ni acords.

Desitja més informació?

Contactar